OBS Under utveckling

Kontoplan BAS 2008  (Byter namn varje år)

För att man ska få en ordning i sin bokföring använder man en kontoplan när man bokför sina verifikationer.

Kontonumren i kontoplan ligger från 1000 tom. 8999 och är organiserad så här:

 

Varje konto består av ett nummer och ett namn. Numret är fyrsiffrigt och uppbyggt på följande sätt:

(exempel på kontonummer 6211 - Telefon)

  • Kontoklass    =   6xxx Övriga externa rörelseutgifter

  • Kontogrupp   =   62xx Tele och post

  • Gruppkonto   =   6200 Tele och post

  • Huvudkonto   =   6210 Telekommunikation

  • Underkonto   =   6211 Fast telefoni

Så här ser kontoklasser och grupper ut i BAS 2008

 

1 Tillgångar

10 Immateriella anläggningstillgångar

11 Byggnader och mark

12 Maskiner och inventarier

13 Finansiella anläggningstillgångar

14 Lager och pågående arbeten

15 Kundfordringar

16 Övriga kortfristiga fordringar

17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

18 Kortfristiga placeringar

19 Kassa och bank

 

2 Eget kapital/avsättningar/skulder

20 Eget kapital

21 Obeskattade reserver

22 Avsättningar

23 Långfristiga skulder

24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut, kunder och leverantörer

25 Skatteskulder

26 Moms och särskilda punktskatter

27 Personalens skatter, avgifter och löneavdrag

28 Övriga kortfristiga skulder

29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

 

3 Rörelsens inkomster/intäkter

30–34 Försäljning efter egna inställningar

35 Fakturerade kostnader

36 Rörelsen sidointäkter

37 Intäktskorrigeringar

38 Aktiverat arbete för egen räkning

39 Övriga rörelseintäkter

 

4 Varuinköp/material mm

40–45 Inköp av varor och material

46 Legoarbeten/underentreprenader

47 Reduktion av inköpspriser

48 Fri för egna uppgifter

49 Förändring av lager, produkter i arbete och pågående arbeten

 

5 Övriga externa kostnader

50 Lokalkostnader

51 Fastighetskostnader

52 Hyra anläggningstillgångar

53 Energikostnader

54 Förbrukningsinventarier/förbrukningsmaterial

55 Reparation och underhåll

56 Kostnader transportmedel

57 Frakter och transporter

58 Resekostnader

59 Reklam och PR

 

6 Övriga externa kostnader

60 Övriga försäljningskostnader

61 Kontorsmateriel och trycksaker

62 Tele och post

63 Företagsförsäkring och övriga riskkostnader

64 Förvaltningskostnader

65 Övriga externa tjänster

66–67 Fri för egna uppgifter

68 Inhyrd personal

69 Övriga externa kostnader 

 

7 Utgifter/kostnader för personal, avskrivningar mm

70 Löner till kollektivanställda

71 Fri för egna uppgifter

72 Löner till tjänstemän och företagsledare

73 Kostnadsersättningar och förmåner

74 Pensionskostnader

75 Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal

76 Övriga personalkostnader

77 Nedskrivningar och återföring av nedskrivningar

78 Avskrivningar enligt plan

79 Poster av engångskaraktär och övriga rörelsekostnader

 

8 Finansiella och andra inkomtster/intäkter och utgifter/kostnader

80 Resultat från andelar i koncernföretag

81 Resultat från andelar intresseföretag

82 Resultat från övriga värdepapper och långsiktiga fordringar

83 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

84 Räntekostnader och liknande resultatposter

85–86 Fri för egna uppgifter

87 Extraordinära intäkter och kostnader

88 Bokslutsdispositioner

89 Skatter och årets resultat

 

 

 

Copyright 2008 Bokföringsskolan.se.