OBS Under utveckling

De rapporter som du enligt bokföringslagen är skyldig att ha, är de som du normalt själv är intresserad av, eftersom de visar vad som händer i ditt företag.

Vi ska titta lite närmare på rapporterna och vad de innehåller.

Verifikationer - Grundbok (Verifikationslista)

Ekonomiska händelser i företaget dokumenteras av verifikationer. Händelserna verifieras - bestyrks - av dessa handlingar.

Händelserna skall noteras kronologiskt, i tidsmässig ordning och det gör man i vad lagen kallar Grundbok (tidigare dagbok).

I denna handbok kallar vi grundboken ofta för verifikationslista, eftersom det är precis en lista av företagets verifikationer.

I Grundboken beskriver man vad som har hänt enligt verifikationen. Tidigare har man haft en mängd kolumner i boken, där en kolumn visat vad som hänt i kassan, en kolumn har visat vilka varuinköp man gjort och en kolumn vilken försäljning man gjort o.s.v.

När man använder datorer använder man nummer på dessa kolumner, som kallas konton, och man har en kontoplan, som är en beskrivning av vilka kolumner man använder. Datorn är ju en tillgång för snabb sortering och genomgång och därför har man i och med datoriseringen kunnat öka uppdelningen i kontoplanen. Du kommer att se avgjorda fördelar i detta när du vill följa upp din verksamhet, göra budget mm.

Den bokförda verifikationen är grunden till alla rapporter.

Rapporterna är endast en fråga om hur materialet sorteras och skrivs ut. Gör man verifikationsregistreringen noggrant så har man gjort en mycket stor del av redovisningsarbetet.

 

Balansräkning - Våra tillgångar och skulder

Balansräkningen har fått sitt namn av att den balanserar företagets tillgångar och skulder genom att differensen redovisas som eget kapital (+ under året Beräknat resultat, men detta skall ju sedan avräknas mot ägarens kapital)

Balansräkningen skapas av de poster i verifikationslisten som konterats på kontoklasserna 1 och 2 + Ingående balans, som är en sammanställning av företagets tillgångar och skulder vid årets början. (Den är alltså precis de siffror som föregående år lämnade till det nya året.)

På balansräkningen ser man följande kontoklasser:

  • 1 Tillgångar. Den delas upp i Omsättningstillgångar och Anläggningstillgångar. Omsättningstillgångar är de tillgångar som ständigt är i rörelse, till exempel kassa, checkräkning och kundfordringar. Anläggningstillgångar är inventarier, bilar, fastigheter etc.
  • 2 Skulder och Eget kapital. Den är normalt uppdelad i tre delar, Kortfristiga skulder, Långfristiga skulder och Eget kapital. Kortfristiga skulder innehåller exempelvis leverantörsskulder. Långfristiga skulder innehåller banklån och dylikt. Eget kapital är det ägaren investerat i företaget.

Resultaträkning - Våra inkomster och kostnader

Resultaträkningen skall visa företagets resultat under året.

Resultaträkningen skapas av de poster i verifikationslistan som konterats till kontoklasserna 3 - 8, det vill säga intäkterna under året, samt kostnader som varuinköp, personalkostnader, ränta på lån etc.

Resultaträkningen skapas av de poster i verifikationslistan som konterats till kontoklasserna 3 - 8, det vill säga intäkterna under året, samt kostnader som varuinköp, personalkostnader, ränta på lån etc.

Resultatrapportens rubrikindelning kan variera, men du kan alltid läsa ut hur verksamheten avlöpt.

Det är mot denna rapport du kan jämföra en eventuell budget.

Huvudbok

Huvudboken innehåller all bokföring från verifikationslistan + Ingående balans. Den sorteras upp kontovis och inom varje konto sker sedan vidare sortering i tidsordning.

Vill du t.ex. kontrollera Drivmedelskostnader på personbilen söker du upp konto 5611, och kan där avläsa varje enskild post som bokförts på kontot i datumordning.

Huvudboken ger dej mycket direktinformation, sorterad och klar.

Övriga rapporter - Momsrapport

Med kontoplan och verifikationslistan kan man skapa många rapporter. Den som vi alltid behöver är momsrapporten som ger oss uppgifterna som ska deklareras till skatteverket.

 

Copyright 2008 Bokföringsskolan.se.