OBS Under utveckling

Förklaringen till hur man bokför debet eller kredit är kopplad till företagets förhållande till ägare.

Så här fungerar det i korta drag:

 

Rapport på konto 1000 - 2999 heter Balansrapport = Företagets tillgångar och skulder

 

 Kontonummer Beskrivning av kontogruppen 
 
1000 - 1999

Tillgångar

Den här kontogruppen innehåller de tillgångar företaget äger dvs kontanter och bankmedel, maskiner, fastigheter, kundfordringar, varulager mm. vid en bestämd tidpunkt.

Tillgångarna är PLUS för företaget dvs. bokförs i debet när de ökar.

Bland kontona kan finnas kontosaldon i kredit, normalt ex gjorda avskrivningar på inventarier mm.

 

 2000 - 2099

Eget kapital 

Eget kapital är företagets skuld till ägarna och eftersom det är en skuld till ägarna är saldo normalt i MINUS dvs bokförs i kredit när skulden ökar.

Tänk - om företaget har vinst i verksamheten så är det ju ägarna som äger den vinsten, alltså ökar företagets skuld till ägarna. Vinsten överförs årsvis till aktuellt kapitalkonto.

Om företaget har en förlust i verksamheten så minskas följaktligen företagets skuld till ägarna.

Det egna kapitalet är  Tillgångarna (1000-1999) minus Skulderna (2100-2999).

 

 2100 - 2999

Skulder 

Skulderna är MINUS för företaget och bokförs i kredit när de ökar.

Den här gruppen innehåller alla företagets skulder för ex. banklån, skatter, löner, avsättningar och obeskattade reserver.

 

 

Rapport på konto 3000 - 8999 heter Resultat

Den visar varför förändringar skett i företaget under ett räkenskapsår.

 Kontonummer Beskrivning av kontogruppen 
 
3000 - 3999

Normalt Inkomst / Försäljningskonton

När företaget gör en försäljning kommer pengar in till företagets kassa.

Det betyder ju att företagets ägare äger mera tillgångar eller omvänt att företagets skuld till ägarna ökar - dvs. skuld för företaget = bokförs i kredit

  

 4000 - 7999

Normalt kostnadskonton 

När företaget har kostnader så minskar ju företagets kassa.

Det betyder ju att företagets ägare äger mindre tillgångar eller omvänt att företagets skuld till ägarna minskar - dvs. mindre skuld för företaget = bokförs i debet.

 

 8000 - 8999

Varierande konton 

Se aktuell typ på raderna ovan för inkomst resp. kostnad.

 


Man ändrar ju inte företagets skuld till ägarna under det löpande året utan när året är slut gör man en omföring av resultat till Eget kapital.

DVS har företaget vinst så äger ägarna mer och företagets skuld till ägarna har ökat dvs Eget kapitalkontot ska bokföras i kredit - skulden ökar ju och omvänt vid förlust.

 

Copyright 2008 Bokföringsskolan.se.